LPR Krapkowice


wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju

Partycypacja społeczna


Zapraszamy Państwa do współtworzenia dokumentu

Diagnoza


na potrzeby opracowania zebrano szereg danych zgromadzonych w odpowiednich Wydziałach Urzędu Miasta oraz Gminy, Powiatowym Urzędzie Pracy oraz Ośrodku Pomocy Społecznej

 Harmonogram działań


zestawienia wszystkich działań zaplanowanych do realizacji w ramach LPR

Raportowanie


raporty z realizacji LPR dla Gminy Krapkowice, powstające w wyniku prowadzonego monitoringu

Materiały


wszystkie materiały wytwarzane w procesie rewitalizacji w tym: ulotki, plakaty, materiały ze spotkań, prezentacje, itd

Aktualności

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020