LPR Krapkowice

Jesteś tutaj: Strona główna \ LPR Krapkowice

Program rewitalizacji – inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Gmina Krapkowice przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dokument będzie składał się ze:

 • streszczenia,
 • opisu powiązań i spójności programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi,
 • analizy obecnej sytuacji gminy,
 • analizy SWOT,
 • diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych,
 • wizji wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego,
 • celów i kierunków działań,
 • harmonogramu rzeczowo-finansowego planowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych,
 • opisu możliwych do realizacji pozostałych poszczególnych przedsięwzięć wpływających na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową,
 • opis mechanizmów zapewniających komplementarność planowanych projektów rewitalizacyjnych,
 • opisu możliwych źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 • opisu mechanizmów włączających interesariuszy w proces rewitalizacji oraz zapewniających współpracę z nimi,
 • systemu wdrażania programu rewitalizacji,
 • systemu monitorowania, ewaluacji i aktualizacji programu.

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020