Diagnoza

Jesteś tutaj: Strona główna \ LPR Krapkowice \ Diagnoza

Na potrzeby opracowania zebrano szereg danych zgromadzonych m.in. w odpowiednich Wydziałach Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Powiatowym Urzędzie Pracy, Policji, Ośrodku Pomocy Społecznej. Dane te zostaną przeanalizowane oraz zagregowane do odpowiednich podobszarów Gminy, a następnie naniesione na mapy w celu prezentacji nasilenia poszczególny negatywnych zjawisk. Przeprowadzona diagnoza pozwoli na wyznaczenie na terenie gminy obszaru zdegradowanego.

Metodyka wykonanych analiz wraz z opracowanymi mapami zostanie uzupełniona wraz z postępem prac nad dokumentem.

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020