Partycypacja społeczna

Jesteś tutaj: Strona główna \ LPR Krapkowice \ Partycypacja społeczna

Zgodnie z nowym pojęciem rewitalizacji zawartym, zarówno w Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, jak i w ustawie o rewitalizacji z 2015 roku, rewitalizacja jest procesem prowadzonym przez jego interesariuszy, tj. w szczególności mieszkańców obszaru zdegradowanego, właścicieli nieruchomości, lokalnych przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, organy władzy publicznej, potencjalni inwestorzy etc.

Pojęcie partycypacji można zdefiniować jako mniej lub bardziej bezpośrednie uczestnictwo obywateli  w życiu społecznym, publicznym i politycznym.

Pierwszym krokiem prowadzenia partycypacji w ramach LPR dla Gminy Krapkowice było przygotowanie oraz kolportaż ulotki, nakreślającej podstawowe wiadomości o samej rewitalizacji (ulotka do pobrania znajduje się w zakładce Materiały). Celem ulotki było danie możliwości zapoznania się wszystkim zainteresowanym z ideą rewitalizacji oraz przedstawienie, że Gmina przystąpiła do opracowania LPR.

Drugim krokiem była publikacja na stronie Gminy ogłoszenia o możliwości zgłoszenia zadań do LPR. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony został formularz zgłoszenia, który miał za zadanie usprawnić proces przekazywania pomysłów przedsięwzięć.

O kolejnych podejmowanych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco w zakładce aktualności. Tutaj znajdzie się opis tych prac oraz wyciągnięte wnioski.

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020