Harmonogram działań

Jesteś tutaj: Strona główna \ LPR Krapkowice \ Harmonogram działań

Poniżej zostanie zmieszczone zestawienia wszystkich działań zaplanowanych do realizacji w ramach LPR. Należy pamiętać, że harmonogram nie jest zamkniętą listą i może być aktualizowany wraz z pojawianiem się nowych możliwości finansowych oraz potrzeb. Czym jest projekt rewitalizacji?

Poniżej przedstawiamy definicję zamieszczoną w Wytycznych.

Projekt rewitalizacyjny – projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy, wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony do objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.

Dane odnośnie zakresu działań będą uzupełniane wraz z postępem prac.

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020